Vulkánská přísloví

 • Chemická sloučenina vodíku s kyslíkem, jež produkuje minimálně bellů, působí erozi na vrstvy hornin, uložených podél její trajektorie.
  (Tichá voda břehy mele.)
 • Vzdálenost bodu A, (což je místo, kde ukončí, puzená gravitační silou, svou dráhu malvice) od bodu B (což je místo ležící svisle pod místem započetí její dráhy ) se blíží k nule.
  (Jablko nepadá daleko od stromu.)
 • Abundance šelem z čeledi Canidae přivodí exitus hlodavce z čeledi Leporidae.
  (Mnoho psů - zajícova smrt.)
 • Subjekt A, jenž vyvíjí úsilí o vytvoření svislého či úklonného díla ústícího na povrch a determinujícího subjekt B, sám opíše dráhu ve zmíněném díle ústící.
  (Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.)
 • Číslo, jímž můžeš vyjádřit svou lingvistickou potenci, se rovná číslu, jímž znásobuješ své vlastní ego.
  (Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem.)
 • Na místě, nacházejícím se v bezprostřední blízkosti zařízení sloužícího k instalaci světelného zdroje, dopadá minimální počet paprsků ze zdroje se šířících.
  (Pod svícnem bývá tma.)
 • Vodomilní obratlovci nepatrných rozměrů nejsou ničím jiným, než vodomilnými obratlovci.
  (Malé ryby - taky ryby.)
 • Jedinci druhu Columba livia, preparování pomocí infračervených paprsků do stavu akceptabilního pro lidský metabolismus, nevládnou automatickou mobilitou pro perorální požití.
  (Pečení holubi nelítají do huby.)
 • Spektrální odrazivost všech domestikovaných savců druhu Felis catus limituje s klesajícím osvitem k nule.
  (Potmě každá kočka černá.)
 • Počínaje překročením 48. hodiny po zahájení pobytu mimo obvyklý okruh svého životního prostředí generují jak vodomilní obratlovci, tak jedinci druhu Homo sapiens těkavé organické látky, jež jsou čichovým ústrojím specificky detekovány a centrální nervovou soustavou hrubě nepříznivě hodnoceny.
  (Ryba i host třetí den smrdí)
 • Prognózu optimálního okamžiku pro své akce proveď podle modelového vztahu domestikovaného vodního opeřence k plodenství kulturních trav.
  (Dočkej času jako husa klasu.)
 • Striktní dodržování zásad občanského soužití vede k maximální délce pěšího transferu jednotlivce, který se tak chová.
  (S poctivostí nejdál dojdeš.)
 • Přenos informace od jedince s kalorickým deficitem k jedinci s kalorickou potřebou již saturovanou je blokován.
  (Sytý hladovému nevěří.)
 • Podmínkou koexistence jedince druhu Homo sapiens a společenství druhu Canis lupus je sjednocení akustické signální soustavy.
  (Kdo chce s vlky žíti, musí s nimi výti)
 • U závodů na zpracování obilí, řízených teologickým objektem, je poměrně nízká produktivita práce vyvážena naprostou spolehlivostí.
  (Boží mlýny melou pomalu, ale jistě)
 • Kinetická energie eroticky motivovaného bilaterálního, zpravidla heterosexualního vztahu, může být použita k transferu vysokých geologických útvarů.
  (Láska hory přenáší.)
 • Odolnost rostliny, opatřené žahavými chloupky, vůči poklesu teploty pod 273,14 Kelvinů je dokonalá.
  (Mráz kopřivu nespálí.)
 • Částečná immobilita muskulatury, prýštící z pasivity příslušného cerebroorálního centra vede k souhrnu nepříznivých okolností pro jedince přímo fatálních a zbavených veškerých chloupků a jiného porostu.
  (Líná huba - holé neštěstí.)
 • Informační kapacita jedince po systaci srdeční činnosti je rovna plynovým zplodinám jeho metabolismu.
  (Mrtvý prd ví.)
 • Trajektorie pohybu způsobeného odrazy nohou mláděte létajícího obratlovce kulminuje k maximální délce současně s východem slunce.
  (Ranní práče dál doskáče.)
 • Velikost fyzikální veličiny určuj dvakráte častěji, než-li používáš způsob zpracování dřeva sloužící k rozdělení materiálu na více částí.
  (Dvakrát měř, jednou řež.)
 • Platí: je-li produkce(x) > spotřeba(x), potom x = 3x.
  (Kdo šetří, má za tři.)
 • Při nadměrném pohybu v delším časovém rozpětí s nádobou s držadlem za účelem jejího naplnění bezbarvou tekutinou se velmi zvyšuje pravděpodobnost rozdělení této nádoby na dva individuální segmenty.
  (Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.)
 • Chlorid sodný získává ve stupnici hodnot uznávaných statisticky významnou většinou civilizovaných jedinců vyšší hodnocení nežli v přírodě mnohem vzácněji se vyskytující kujný nerost získávaný za vynaložení značného úsilí a nákladů.
  (Sůl nad zlato.)
 • Náraz akustických vln šířících se plynným prostředím nízkých vrstev atmosféry se odráží od bariéry kompaktního přírodního biosystému, přičemž hodnoty zpětné vlny jsou ekvivalentní původnímu impulzu.
  (Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.)
 • Senilní jedinec čeledi Canidae již není schopen akceptovat dosud neznámé dovednosti.
  (Starého psa novým kouskům nenaučíš.)
 • Personifikujeme-li informaci neodpovídající skutečnosti, jsou její dolní končetiny silně atrofovány.
  (Lež má krátké nohy.)
 • Vrubozobý pták, obvykle domestikovaný za účelem chovu, vydá charakteristický zvukový projev pokaždé, je-li zasažen cílenou ranou.
  (Potrefená husa se vždycky ozve.)